Zásady ochrany osobních údajů

Informujte se, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Kdo údaje zpracovává

(totožnost a kontaktní údaje správce údajů)

Marta Němečková
IČO: 72402351
se sídlem Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno

Kontaktní e-mail: marta@brnokoucink.cz


Jaké údaje, proč a jak dlouho zpracovávám

(účely zpracování a právní základ pro zpracování)

Kontaktování a poptávka služeb

V kontaktním a poptávkovém formuláři od vás získávám vaše jméno a příjmení, vaši e-mailovou adresu a případně i vaše telefonní číslo, to vše výhradně proto, abych vám mohla odpovědět na vaše dotazy nebo s vámi v případě vašeho požadavku navázat koučinkovou či konzultační spolupráci (zpracování údajů je nezbytné v souvislosti s úmyslem smlouvu uzavřít a pro budoucí plnění smlouvy).

Uvedené osobní údaje mi nejste povinni poskytnout, nicméně bez jejich poskytnutí nebude v budoucnu možno objednat mé služby a uzavřít smlouvu o jejich poskytování.

Údaje uchovávám po dobu 1 roku.

Objednávka služeb

V rámci objednávky služeb od vás získávám následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační údaje (adresa bydliště či místa podnikání), abych mohla správně vyřídit vaši objednávku (splnit smlouvu) a vystavovat a archivovat daňové doklady (zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti, která se na mne jako správce vztahuje).

Sdělení výše uvedených údajů je nutné pro uzavření smlouvy a poskytnutí mých služeb, v případě nesdělení těchto údajů nelze smlouvu uzavřít, a tedy ani poskytnout mé služby.

Údaje uchovávám po zákonem stanovenou dobu (v případě daňového dokladu pod dobu deseti let ode dne jeho vystavení), jinak po dobu 1 roku od vyřízení objednávky (zániku smlouvy).

Údaje o zdravotním stavu a další zvláštní kategorie osobních údajů

Prostřednictvím svých webových stránek neshromažďuji ani jinou formou nezpracovávám údaje o vašem zdravotním stavu či jiné údaje o vaší osobě, jež by náležely do některé ze zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR. Prosím, nesdělujte mi takové údaje prostřednictvím mých webových stránek. Děkuji.

V případě navázání naší koučinkové nebo konzultační spolupráce (plnění smlouvy) budu tyto údaje, náležející do některé ze zvláštních kategorií osobních údajů, zpracovávat pouze na základě vašeho výslovného písemného souhlasu, který probereme na první schůzce, a to výhradně za účelem naší koučinkové či konzultační spolupráce.

Údaje náležející do některé ze zvláštních kategorií osobních údajů mi nejste povinni poskytnout.

Všechny vámi poskytnuté údaje považuji dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a také na základě své profesní etiky vždy za přísně důvěrné a jako takové je nepředávám žádným třetím osobám (příjemcům údajů).

Údaje náležející do některé ze zvláštních kategorií osobních údajů zpracovávané na základě vašeho souhlasu uchovávám po dobu trvání souhlasu s jejich zpracováním, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne udělení souhlasu. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů náležejících do některé ze zvláštních kategorií osobních údajů jste oprávněni kdykoliv odvolat, čímž není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.


Osoby s přístupem ke zpracovávaným osobním údajům

Marta Němečková (IČO 72402351, se sídlem Bayerova 804/36, 602 00 Brno) jako provozovatel webu a poskytovatel služby (správce osobních údajů).

Mgr. Martin Domes (IČO 71922105, se sídlem Babice nad Svitavou 410, 664 19 Babice nad Svitavou) jako správce webu poskytující technickou podporu (zpracovatel osobních údajů). Zpracovatel nemá přístup k osobním údajům náležejícím do některé ze zvláštních kategorií osobních údajů. Zpracování osobních údajů se řídí smlouvou uzavřenou mezi správcem a zpracovatelem.

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány třetím osobám (příjemcům) ani nejsou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

Na co máte právo

Jako subjekt údajů máte právo:

  • na přístup k osobním údajům, které spočívá v právu získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, jakož i k informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás zpracováváme, dle článku 16 GDPR,
  • na výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v článku 17 GDPR,
  • na omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených v článku 18 GDPR,
  • obdržet od správce oznámení ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, to vše za podmínek stanovených v článku 19 GDPR,
  • na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v článku 20 GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek stanovených v článku 21 GDPR,
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, to vše za podmínek stanovených v článku 22 GDPR.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mě.

Stejně tak můžete podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v rámci České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soubory cookie

Webové stránky používají soubory cookie a další související technologie. Tyto soubory také vkládají třetí strany. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

[tlac obsah=“Zásady cookies“ cil=“/zasady-cookies-eu/“ zarovnani=“nastred“]


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 22.5.2018.

Top